Ontdek alle deelnemende winkels

  Algemene voorwaarden

  ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK “BEL FRIDAY”

  Onderhavige Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van het Merk BEL FRIDAY, evenals het toezicht op het gebruik ervan door de vzw Bel Friday.  Alvorens het Merk BEL FRIDAY of andere merken van de vzw Bel Friday te gebruiken, moet iedere gebruiker deze Algemene Voorwaarden aanvaarden.


  1. DEFINITIES

  • Licentiegever:
   De vzw Bel Friday, die een licentie verkreeg van de houder van het Merk BEL FRIDAY en die gerechtigd is sub-licenties te geven aan haar leden.

  • Gebruikers:
   Iedere retailer die aan de voorwaarden van de vzw Bel Friday voldoet en deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Met Gebruiker wordt tevens bedoeld de vertegenwoordigde ondernemingen van een vertegenwoordiger zoals hieronder uiteengezet in artikel 2.

  • Merk:
   Het woordmerk BEL FRIDAY gedeponeerd in de Benelux onder het nummer 1425577 voor bepaalde diensten uit de klassen 35, 38 en 41. Met het Merk wordt tevens bedoeld ieder ander merk dat de Licentiegever aan zijn leden ter beschikking stelt voor gebruik, waaronder beeldmerken en logo’s.


  2. HET GEBRUIK VAN HET BEL FRIDAY-MERK

  Enkel de Gebruikers mogen het Merk gebruiken in het kader van het organiseren van de marketing- en communicatieacties en voor het opzetten van samenwerkingen met goede doelen zoals die geregeld worden in artikel 3 van de statuten van de vzw Bel Friday.

  Voor de deelname aan de acties van de vzw Bel Friday en voor de sponsoring (met inbegrip van het gebruik van het Merk) betalen de Gebruikers de vergoeding die in het registratieformulier door de vzw Bel Friday is bepaald.

  Als de Gebruiker optreedt als vertegenwoordiger van andere ondernemingen is (zoals een beroepsvereniging, franchisegever, inkoopcentrale, e.a.), maakt die Gebruiker zich sterk dat de ondernemingen die hij vertegenwoordigt voldoen aan deze Algemene Voorwaarden en aan de voorwaarden van de acties zoals vermeld in het registratieformulier en dat hij de naleving ervan zal afdwingen bij de ondernemingen die hij vertegenwoordigt.


  3. DE WIJZE VAN GEBRUIK

  De gebruiker mag het Merk slechts gebruiken voor de specifieke marketing- en communicatieacties of voor de samenwerkingen met goede doelen met het Merk waarvoor de Gebruiker uitdrukkelijk heeft ingetekend door middel van het registratieformulier voor deze welbepaalde actie of samenwerking en slechts gedurende de duur die voor die actie of samenwerking is vermeld in het registratieformulier.

  Iedere Gebruiker moet het Merk steeds gebruiken in combinatie met zijn eigen naam, merken of logo’s. Het Merk mag niet alleen worden gebruikt en mag op geen enkele wijze de indruk wekken dat de Gebruiker de enige is die het Merk mag gebruiken, noch mag het gebruik het publiek op enige andere wijze misleiden. 

  In geval het Merk een beeldmerk is zal de Gebruiker erover waken dat hij de kleuren, vormen en verhoudingen respecteert zoals het Merk is geregistreerd en zoals nader toegelicht in de stijlgids die de Gebruiker heeft ontvangen. 

  De Gebruiker mag het Merk niet gebruiken op een wijze waardoor hij schade kan toebrengen aan het imago van het Merk of aan de reputatie van de houder van het Merk of aan de Licentiegever. Hij gebruikt het Merk steeds op kwalitatief hoogstaande wijze.

  De Gebruiker zal tijdig zijn logo’s in een goede resolutie ter beschikking stellen aan de Licentiegever teneinde deze toe te laten die logo’s te gebruiken samen met de andere logo’s van de deelnemende ondernemingen in het kader van de marketing- en communicatieacties en voor de samenwerkingen met goede doelen. Dit geldt tevens voor de Gebruiker die optreedt als vertegenwoordiger van andere ondernemingen, doch die laatste ondernemingen hebben niet het recht de publicatie te eisen door de Licentiegever van hun logo’s.


  4. GEBRUIK IN OVEREENSTEMMING MET DE WET

  De Gebruiker draagt er zorg voor dat zijn marketing- en communicatieacties en de samenwerkingen met goede doelen steeds voldoen aan alle wettelijke bepalingen, met inbegrip van de regels van het Wetboek van Economisch Recht en deze van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

  Op geen enkele wijze mag de Gebruiker stellen of suggereren dat de Licentiegever of de houder van het Merk enige verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van zijn marketing- en communicatieacties of samenwerkingen met de goede doelen waarbij het Merk wordt gebruikt.


  5. TOEZICHT EN SANCTIES

  De Licentiegever oefent toezicht uit op de naleving van deze Algemene Voorwaarden. Hij is te allen tijde gerechtigd na te gaan of het gebruik van het Merk gebeurt in het kader van de marketing- en communicatieacties of samenwerkingen met de goede doelen van of met de Licentiegever. De Gebruiker dient medewerking te verlenen aan dergelijke verificaties door de Licentiegever.

  Indien een Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is er sprake van een overtreding. De Licentiegever kan in geval van overtreding de Gebruiker de volgende sancties opleggen, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de veroorzaakte schade:
  • Een waarschuwing die gepaard gaat met een aanwijzing welke maatregelen door de betrokken Gebruiker moeten worden genomen om aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te kunnen voldoen; of
  • Een verbod om het Merk nog te gebruiken gedurende een periode die in evenredigheid staat tot de overtreding; of
  • Een verbod om nog mee te werken aan de lopende of volgende marketing- en communicatieacties of samenwerkingen met de goede doelen van of met de Licentiegever.


  6. VORDERING WEGENS MERKINBREUK 

  Alle Gebruikers zijn verplicht om iedere inbreuk op het Merk dat hun ter kennis komt, onverwijld te melden aan de Licentiegever. 

  De Licentiegever zal het Merk handhaven door onder meer ingebrekestellingen aan derden, het voeren van inbreukprocedures of oppositieprocedures en het voeren van ADR of andere procedures inzake domeinnamen.


  7. VASTSTELLING EN WIJZIGING

  Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door de vzw Bel Friday. Zij kunnen worden gewijzigd door de vzw en de wijzigingen treden in werking op de datum bepaald door de vzw of, bij gebrek aan precisering door de  vzw, binnen de maand na de kennisgeving van de wijziging aan de Gebruikers.

  Het Reglement en de verschillende versies ervan worden door de Licentiegever gepubliceerd op de website van de Licentiegever (www.belfriday.be). 


  8. BETALING

  De Gebruiker verbindt zich ertoe de facturen van de Licentiegever te betalen voor het begin van de respectievelijke marketing- en communicatieacties of samenwerkingen met de goede doelen van of met de Licentiegever en de Licentiegever behoudt zich het recht voor de deelname aan deze acties of samenwerkingen op te schorten als er niet vooraf betaald is.

  Bij laattijdige betaling van de met de Licentiegever overeengekomen vergoeding voor het gebruik van het Merk, is de Gebruiker een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan de Licentiegever van 10% op de verschuldigde sommen (met een minimum van 40 euro) en een interest conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002 en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. 


  9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

  In geval van een geschil omtrent de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, zullen de Partijen dit in eerste instantie trachten op te lossen door bemiddeling, overeenkomstig het mediatiereglement van CEPANI (beschikbaar op www.cepani.be). 

  De bemiddeling verloopt in het Nederlands te Brussel en de provisies voor de bemiddelingskosten en erelonen van de bemiddelaar zullen gelijk tussen de Partijen worden verdeeld.

  De bemiddeling start uiterlijk vijftien (15) werkdagen na de vraag tot bemiddeling ingediend door één van de Partijen aan de andere Partijen en mag niet langer dan dertig (30) werkdagen duren vanaf de eerste bemiddelingssessie, tenzij bij een uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen de Partijen. 

  Indien de Partijen geen minnelijke overeenkomst kunnen bereiken binnen de hiervoor vermelde termijnen, kan iedere Partij de zaak aanhangig maken voor de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen die als enige bevoegd is. Alle geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.